PRIVACY VERKLARING

Privacy Verklaring; Intro

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, wat we met die gegevens doen en me wie we ze delen. Verder staat in het document beschreven wat we allemaal doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van je gegevens, hoe je kan aangeven waar we je gegevens voor mogen gebruiken en wat je moet doen om je gegevens te wijzigen. Je kan hier ook lezen waar je terecht kan met vragen over privacy.

Conform de AVG behandelen we de door jouw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. We geven deze gegevens niet zonder toestemming door aan derden en andere partijen. De door jou gegeven informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en gebeurt op een zeer zorgvuldige manier. Dat wil zeggen dat je persoonsgegevens alleen worden gebruikt om met je in contact te komen naar aanleiding van een contactvraag/klantvraag of eventuele sollicitatie.

Wie zijn wij

De Preventie Route is een preventie- en vitaliteitsadviesbureau gevestigd in Beuningen wat zich richt op preventie- en vitaliteitsvraagstukken van bedrijven en organisatie. Vanuit HR-vitaliteit/verzuim opereert de Preventie Route in duurzame inzetbaarheid inclusief PMO onderzoek, voorkomen van ziekteverzuim door het inzetten van de Online-Preventietool, Mental – en Leefstijl Coaching, geven van training Vitaal Leiderschap en workshops op gebied van preventie en vitaliteit. Vanuit verschillende trajecten voor opdrachtgevers en klanten komt het voor dat de Preventie Route verantwoordelijk is voor verslaglegging van bepaalde interventies/trajecten. De Preventie Route heeft een functionaris gegevensbeschermingen die toeziet op de uitvoering en naleving van de AVG. De Functionaris Gegevensbescherming van de Preventie Route is Marjolein Roorda; marjolein@preventie-route.nl

Cookies

De website van de Preventie Route maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. Daarnaast zijn er analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan een website worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op serves in de Verenigde Staten.

Welke gegevens verzamelen we op onze website?

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonlijke gegevens die je in een contactformulier, email of whatsappbericht aan de Preventie Route opneemt. De Preventie Route verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

 • Voor- en Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld bericht via website, email, een intakegesprek, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@preventie-route.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verzamelen wij jouw gegevens?

Je gegevens worden door de Preventie Route gebruikt om jouw klantvraag te beantwoorden en eventueel te beoordelen. Daarnaast kun je benaderd worden door nieuwsbrieven en evenementen als je je daarvoor hebt aangemeld.

Op welke wettelijke gronden mogen wij jouw gegevens verzamelen?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens;

 • Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen om een overeenkomst te sluiten;
 • Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegevens. (Gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken).

Denk hierbij in praktische zaken aan;

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en diensten en bij je af te leveren;
 • Verzenden van een nieuwbrief;
 • Het afhandelen van een betaling;
 • De Preventie Route verwerkt jouw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Preventie Route neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Preventie Route verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Preventie Route blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Bewaartermijnen

De Preventie Route bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het beschikbare contactformulier wordt niet opgeslagen in de database van de website. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de categorieën;

 • Kennismakings- en intakegesprekken; 6 weken
 • Klant/opdrachtgever; 7 jaar
 • Leverancier; 7 jaar

Je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens de volgende rechten;

Je kan ons altijd verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken of te verwijderen als deze feitelijk onjuist, onvolledig of voor het doel van de verwerking niet relevant zin. Tevens heb je recht op dataportabiliteit, het recht op bezwaar en het recht op inzage. Mocht je deze rechten willen uitoefenen kan je contact opnemen met info@preventie-route.nl of een brief sturen naar Preventie Route, Hogewaldstraat 18b, 6641 KE BEUNINGEN. Vermeld dan de volledige NAW gegevens en e-mailadres waarop je te bereiken bent, alsmede je verzoek. Tevens vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij nemen dan binnen 1 maand contact met je op.

Hoe beschermen wij je gegevens?

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de door jouw verstrekte informatie te beschermen en passende maatregelen te treffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De Preventie Route maakt gebruik van diverse beveiligingstechnieken om je informatie te beschermen o.a. beveiligde servers. Als gegevens worden verstrekt aan partijen die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is de Preventie Route met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal te beveiligen. Tevens beschikt de Preventie Route over verwerkersovereenkomst met betrokken partijen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen of opmerkingen over de bescherming van je persoons- of bedrijfsgegevens binnen de Preventie Route, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@preventie-route.nl of Preventie Route, Hogewaldstraat 18b, 6641 KE BEUNINGEN. Je kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 06-50664407. Heb je een klacht over hoe we met je gegevens zijn omgegaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijzigingen Privacy- en Cookieverklaring

De Preventie Route behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. De meeste actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de webpagina https://www.preventie-route.nl/privacy