Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Preventie-Route

Artikel 1 Partijen en definities

 1. Preventie-Route: Preventie-Route, gevestigd te Beuningen aan de Hogewaldstraat 18B (6641 KE), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77342674, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van Preventie-Route:
  Website: www.preventie-route.nl
  Email: marjolein@preventie-route.nl
  Telefoonnummer: 06-50664407
  Btw-identificatienummer: 1386.86218.B03
 3. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, de afnemer van aangeboden goederen en/of diensten van Preventie-Route.
 4. Deelnemer: de daadwerkelijke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Preventie-Route.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Preventie-Route verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Preventie-Route en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Derden die door Preventie-Route bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Artikel 3 Aanmelding en totstandkoming

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door Preventie-Route is aangegeven.
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. De eventueel vermelde prijzen op de website zijn uitdrukkelijk slechts richtprijzen en derhalve niet bindend.
 4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Preventie-Route.
 5. Alle opgaven van Preventie-Route van omvang, type en andere weergegeven specificaties van te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Preventie-Route.
 6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van Preventie-Route heeft geaccepteerd en Preventie-Route de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd ofwel nadat Preventie-Route, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst.
 7. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van, onder andere, toereikende beschikbaarheid van de coach(es), consulent(en) en/of locatie aangegaan.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Preventie-Route behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Preventie-Route zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever erkent dat Preventie-Route bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft voor zover geen specifieke eigenschappen, functies of wensen van Opdrachtgever zijn vastgelegd in de hoofdovereenkomst/offerte. Alle diensten van Preventie-Route worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Preventie-Route uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Preventie-Route heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht c.q. het resultaat.
 2. Opdrachtgever stelt Preventie-Route in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Preventie-Route.
 3. Dienstverlening geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst.
 4. Preventie-Route zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Preventie-Route altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Preventie-Route aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Preventie-Route worden verstrekt. De Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de benodigde cijfers en/of andere informatie. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Preventie-Route zijn verstrekt, heeft Preventie-Route het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Preventie-Route en/of derden.
 7. Het staat Preventie-Route vrij de opdracht te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft Preventie-Route het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever aan derden opdracht tot levering van diensten te geven. Ingeval Preventie-Route een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking.
 9. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Preventie-Route de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Art. 7:407 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 10. Preventie-Route is gerechtigd de locatie voor de te verrichten werkzaamheden te wijzigen.
 11. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Preventie-Route de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Preventie-Route dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening. Preventie-Route mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Preventie-Route zijn toe te rekenen.

Artikel 5 Prijzen, betaling en opschorting

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. Tenzij anders is overeengekomen vallen reisuren, reis- en verblijfkosten niet binnen het aangegeven honorarium.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan.
 4. Indien betaling op factuur geschiedt, dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Preventie-Route terstond gerechtigd om de Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 125,- exclusief btw.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Preventie-Route niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Preventie-Route is het de Opdrachtgever niet toegestaan ten aanzien van de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

Artikel 6 Verbintenissen van Opdrachtgever en Deelnemer

 1. Opdrachtgever stelt Preventie-Route in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Preventie-Route. Hieronder wordt onder andere begrepen:
  1. a) Ervoor zorgen dat Preventie-Route tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde gegevens, waaronder, deelnemersaantallen, overige informatie zoals gevraagd door Preventie-Route en overige bijzonderheden ten aanzien van de Deelnemer.
  2. b) Zorgen voor (een) veilige en schone ruimte(s);
  3. c) Ervoor zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Preventie-Route behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
  4. d) Het op een zodanige wijze inrichten van de ruimtes waarin de dienst wordt verricht dat Preventie-Route onmiddellijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;
  5. e) Er zorg voor dragen dat Preventie-Route beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, (veilige) opslag en/of afvoer van eventuele hulpmiddelen.
 2. Indien naar het oordeel van Preventie-Route blijkt dat de omstandigheden ter plaatse dusdanig zijn dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, de diensten van Preventie-Route niet ongestoord kan plaatsvinden of er anderszins sprake is van belemmeringen in de uitvoering van de opdracht, zal de (te leveren) dienst door Preventie-Route geen doorgang vinden of voortijdig worden gestaakt zonder dat hierdoor voor Opdrachtgever enige aanspraak op restitutie van betaalde gelden of vergoeding van schade ontstaat.
 3. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
  1. a) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
  2. b) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 4. Het is Deelnemer verplicht om Preventie-Route voortijdig op de hoogte te stellen met betrekking tot enige klachten, zoals spierpijn en/of blessures.
 5. Opdrachtgever dient Deelnemer op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van Preventie-Route door een kopie daarvan te verstrekken en Deelnemer dient zich daaraan te conformeren.

Artikel 7 Vervanging, wijziging, annuleren en verplaatsen

 1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 2. Indien de Deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de aangeboden diensten van Preventie-Route is vervanging door een andere Deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één week voor de te leveren dienst wordt aangemeld bij Preventie-Route. Bij vervanging binnen een week voor de eerste te leveren dienst is Opdrachtgever EUR. 25,- verschuldigd ten behoeve van administratiekosten. Na de startdatum kan de Deelnemer niet vervangen worden.
 3. Een verhinderde Deelnemer kan op verzoek en in overleg worden overgeboekt naar eenzelfde dienst op andere data of datum, tenzij de dienst op maat door Preventie-Route voor Opdrachtgever is ontwikkeld. Bij overboeking binnen drie weken voor startdatum worden administratiekosten ad EUR. 25,-in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een (week) voor de eerste te leveren dienst bedragen deze extra kosten 25% van de totaalprijs, met een minimum van EUR. 25,-.
 4. Een opdracht kan tot vier weken voor de afgesproken datum, in overleg kosteloos door Opdrachtgever worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing binnen vier tot twee weken voor de geplande startdatum is 25% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen twee tot uiterlijk een week voor de geplande startdatum is 50% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een week voor de geplande startdatum is 75% opslag van het gehele honorarium verschuldigd.
 5. Annulering van een opdracht door Opdrachtgever kan tot vier weken voor de afgesproken datum tegen een administratieve vergoeding van 25%. Bij annulering binnen vier tot twee weken voor de geplande startdatum is 50% van het totale honorarium verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken tot één week voor de geplande startdatum is 75% van het totale honorarium verschuldigd. Bij annulering binnen één week voor de geplande startdatum is 100% van het totale honorarium verschuldigd.
 6. Annulering of verplaatsing is uitsluitend schriftelijk mogelijk; als datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop schriftelijke annulering door Preventie-Route ontvangen is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.
 7. Preventie-Route is te allen tijde gerechtigd de coach(es), consulent(en) of ander personeel die door haar met de verzorging van de dienst is belast, te vervangen door een andere.
 8. Preventie-Route is gerechtigd om de dienst te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de te leveren dienst. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Preventie-Route zal het door de Opdrachtgever betaalde honorarium restitueren. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van een alternatieve door Preventie-Route aangeboden dienst, wordt het honorarium niet gerestitueerd.
 9. Indien een opdracht door overmacht tijdelijk geen doorgang kan vinden, zal Preventie-Route zich naar redelijkheid inspannen voor het vinden van een alternatieve mogelijkheid. Indien dit niet lukt, of indien de doorgang van een opdracht definitief niet mogelijk is, zal Preventie-Route de prijs van de opdracht naar rato van de gevolgde dagdelen restitueren. Onder overmacht wordt in dit verband in ieder geval, maar niet beperkt tot, verstaan: brand in de locatie, faillissement of surseance van betaling van Preventie-Route, ziekte of overlijden van Preventie-Route, extreme weers- en verkeersomstandigheden, van overheidswege ingestelde beperkingen m.b.t. terrorisme, ziekte, epidemieën, etc.

Artikel 8 Overname, inlenen, geheimhouding en intellectueel eigendom

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming direct of indirect de aan de dienst verbonden coach(es), consulent(en) of ondersteunend personeel, zonder tussenkomst van Preventie-Route, te benaderen, hetzij voor bestaande diensten, hetzij voor vergelijkbare diensten.
 2. Van het door Preventie-Route verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een duurzame gegevensdrager, geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijke toestemming van Preventie-Route. Het is niet toegestaan enig materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Het is Opdrachtgever bekend dat het intellectueel eigendom inzake de dienstverlening van Preventie-Route, inclusief de door of namens Preventie-Route verzorgde begeleiding, toebehoort aan Preventie-Route. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Preventie-Route niet toegestaan om enige, al dan niet door Preventie-Route openbaargemaakte, inhoud van de begeleiding of andere voortbrengselen van de geest te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
 4. Preventie-Route behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Preventie-Route heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Alle partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst, inclusief informatie ten behoeve van begeleidingen door Preventie-Route, hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De informatie over Preventie-Route, waaronder methodiek en resultaten in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door Opdrachtgever geheim gehouden dienen te worden.
 6. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met één van de vijf voorgaande leden, is Opdrachtgever Preventie-Route een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR. 10.000,- per overtreding.

Artikel 9 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Preventie-Route geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door de opdracht te behalen resultaat.
 2. Preventie-Route is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of defecten bij en/of fouten van, de voor de uitvoering van de opdracht gebruikte software, waaronder, maar niet beperkt tot, Vitality Mind Challenge (VMC) of Adaptics.
 3. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is Preventie-Route bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 4. Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de overeenkomst en er derhalve sprake is van een gebrek, dient Opdrachtgever binnen 5 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, Preventie-Route hieromtrent te informeren.
 5. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Preventie-Route het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van schade door Preventie-Route.
 6. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan Opdrachtgever is toe te rekenen, Opdrachtgever Preventie-Route omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd, Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase, vervalt ieder recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout ligt bij Opdrachtgever.
 7. Mocht Preventie-Route onverwijld jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Preventie-Route gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 8. Aansprakelijkheid van Preventie-Route reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Preventie-Route voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Preventie-Route heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
 10. Preventie-Route is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 11. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 12. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Preventie-Route tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien Opdrachtgever schade lijdt moet dit terstond aan Preventie-Route worden gemeld. Daarbij is Opdrachtgever verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Preventie-Route heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  1. a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Preventie-Route ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  2. b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.
  3. c) Er op een aan de Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd.
  4. d) Zij binnen twee werkdagen na het aanvaarden van de overeenkomst door Opdrachtgever tot het besluit komt de opdracht, om welke reden dan ook, niet te willen uitvoeren.
 2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Preventie-Route verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid, is Opdrachtgever een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Preventie-Route geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport, overheidsmaatregelen en epidemieën.
 2. Tijdens perioden van overmacht worden verplichtingen van Preventie-Route opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor Preventie-Route onevenredig belastend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Preventie-Route bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Preventie-Route bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 12 Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 1. In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Preventie-Route zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

Artikel 13 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Preventie-Route is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Preventie-Route.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Preventie-Route haar (hoofd)vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin Preventie-Route haar hoofdvestigingsplaats heeft.